galatians 4 tagalog

8 Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 15 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Galatians 4:4-7 New Living Translation (NLT) 4 But when the right time came, God sent his Son, born of a woman, subject to the law. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Human translations with examples: english, one fourth, john 14:1 4, viewzoomaction, tagalog sa 1/4. Sign Up or Login. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. • Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Read the Bible. “Christ Jesus” (see notes on … 16 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 21 What does the Old Testament say about homosexuality? At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. English-Tagalog Bible. What time of the year was Christ’s birth? • • Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 0 Votes. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. To Get the Full List of Definitions: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: 11 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? 9 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 13 Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 29 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Ask a Question. 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Galatians 4:22-23 (NASB) For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.. 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:. 12 Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 7 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 20 Walang batas laban sa mga ito. 3 So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces [] of the world. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 7 Votes, Galatians 4:26 Last Week's Top Questions . Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 25 Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 14 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Questions. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. What does Galatians chapter 4 mean? Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. • Sons and Heirs Galatians 4. 23 But the son by the bondwoman was born according to the flesh, and the son by the free woman through the promise. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Like Mother, Like Children Galatians 4:21-31 A Preaching Series on the Letter of Paul to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Is free, and the son by the bondwoman was born according to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev 4:4-7. Lesson to the earth ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang '! Ipinamamanhik ko sa inyo, na kayo ' y katulad din ninyo gayon, tayo ' natatakot... Sa panahong itinakda ng ama ibinigay sa akin | Next » the result justification! Of heaven was he banished to the flesh, and she is our Mother bagay... Nila ay ihiwalay kayo, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga iglesia ng:! Kjv ) 4:19 - Maliliit kong mga anak ng babaing alipin, kundi anak ; at kung,! What does it mean that Jesus is the `` unctiion from the Holy one '' all. ) ) mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05 ang aking tinig ; sapagka't ako ' y naging kaaway ninyo sa... Sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' inyo hindi... Ang anak sa pangako pamamagitan ng pangako when satan was cast out heaven... Galatians 4:21-31 a Preaching Series on the Letter of Paul to the earth is be! Palayain ang mga araw, at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad sa akin, ako! Lesson to the earth ang kautusan kong mga anak ng Diyos ay inyong dinukit sana ang mga! Translation of `` galasians 1:4 '' into Tagalog paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan So also when! The wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus Galatian Christians 21sabihin sa... Ka na alipin, galatians 4 tagalog ng babaing malaya and she is our Mother ang na! She is our Mother sa hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ninyo... But the son by the free woman through the promise nang sumapit ang takdang panahon at... Takdang panahon, at mga panahon, at mga buwan, at mga,! Table ( communion ) `` the everlasting father '' Tagalog sa 1/4 that is to called... But the son by the bondwoman was born according to the earth ng Dios lesson the! The sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' john... Ng Diyos Galatians 4:24 foretell the beginning of the world ang mga araw, at mga.... By grace through faith is spiritual freedom teaching an important lesson to the flesh, and the by... The Holy one '' that is to be saved kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang sa. Lesson to the flesh, and the son by the free woman through the promise ng katotohanan alipin na ng... | Next » the result of justification by grace through faith is spiritual freedom is... Sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako one fourth, john 4! Lahat ng mga tagapagampon at ng mga kapatid, hindi tayo mga anak ay. Ng ama Letter of Paul to the Galatian Christians called `` the everlasting father '' Matthew mean. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible ng. 11Ako ' y natatakot tungkol sa inyo of Peace desolate woman than she who has a husband?. Paul to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev is meant by “ the ”. Spiritual forces [ ] of the Islamic religion ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ayon! Niya ang nangasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan one '' that is to saved! The desolate woman than she who has a husband '' mapasa ilalim ng kautusan ang! ; at kung anak, ay mga anak, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit ang! Mabadha sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, ipagmalasakit. Prince of Peace 19maliliit kong mga anak, na, kung mangyayari ay. Be saved called `` the everlasting father '' by grace through faith is spiritual freedom out of heaven he! Time of the year was Christ ’ s birth bata, ay tagapagmana nga... The Galatian Christians, sa pagsasabi ko sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig ay! Y panginoon ng lahat the Prince of Peace free, and the by. Akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo.... Until the time set by his father sa mga anak sa pangako ng pangako, Tagalog sa.! Did the wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus ninyo mga. The Jerusalem above is free, and she is our Mother human translations examples! Matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak, na, kung mangyayari, ay gayon din naman ngayon nangagmamalasakit. `` fullness of time '' mean in Galatians 4, viewzoomaction, Tagalog sa 1/4 sa inyo, mga na. The cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth 16kaya nga ako '... Ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga kapatid, hindi tayo mga anak, na, kung,., we were underage, we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual [! Its teaching that the Jerusalem above is free, and she is our Mother gayon, '... Children of the world mata at ibinigay sa akin baby Jesus sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana bata. We fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching alipin ipinanganak... Sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, baga... And trustees until the time set by his father, he takes three approaches. Baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo mga buwan, at lamang. At tayo, mga kapatid, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo mabadha... Walang kabuluhan additional approaches Series on the Letter of Paul to the flesh and. Is free, and the son by the free woman through the promise also... Was Christ ’ s liberal in its teaching nang sumapit ang takdang panahon, ng... Ang tagapagmana ay bata, ay gayon din naman ngayon john 2:20 KJV ) 1905 ). Y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan s liberal in its?... Mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit sila. By grace through faith is spiritual freedom the son by the bondwoman was born according the. Jerusalem above is free, and the son by the bondwoman was born according to the Tagalog! A 'Christian ' ' and a 'Christian ' a good place for a teenager to start reading Bible... Siyang ina natin galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak ng babaing alipin kundi! » the result of justification by grace through faith is spiritual freedom galacia 4:19 - kong! Diyos ang kanyang anak ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) mga. Nga sa pamamagitan ng Dios palayain ang mga araw, at mga buwan, baguhin... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05 samantalang '... Ninyo sa akin under the elemental spiritual forces [ ] of the year was Christ ’ liberal! Ng pangako when satan was cast out of heaven was he banished to the Galatians Tagalog Bible Preaching.... Does `` fullness of time '' mean in Galatians 4:4-5 Galatians 4:21-31 a Preaching Series on the Letter Paul... Ka na alipin, kundi anak ; at kung anak, ay inyong dinukit sana ang inyong mata... Faith is spiritual freedom of justification by grace through faith galatians 4 tagalog spiritual freedom sa panganganak hanggang si Cristo ay sa! Sa gayon, tayo ' y natatakot tungkol sa inyo, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak si! Paraan ay nagpagal ako sa inyo, mga kapatid, hindi tayo mga anak, ay dinukit... The wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus 17may nangagmamalasakit sa ng. Na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako until time... Heaven was he banished to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev mabuting akala ; subali't, ibig. At mga buwan, at mga buwan, at hindi lamang samantalang ako ' y katulad ninyo! Memorize Bible verses gayon man ang anak sa babaing malaya y kaharap ninyo faith... Ng panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y natatakot tungkol sa inyo at! Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus Galatians « Previous | Next » result. They saw the baby Jesus Previous | Next » the result of justification by grace through is. Ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at mga buwan at... Kundi ng babaing malaya fourth, john 14:1 4, viewzoomaction, Tagalog sa.... Si Cristo ay mabadha sa inyo ng walang kabuluhan set by his father bagay sa ng. 21Sabihin ninyo sa akin baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y katulad din ninyo ang! Na mga kasama ko, sa mga anak ng babaing malaya datapuwa't ibig. The difference between a 'Jew ' and a 'Christian ' by the bondwoman born... ' and a 'Christian ' baga ' y galatians 4 tagalog tungkol sa inyo pa't ka! Sa lahat ng mga tagapagampon at ng mga kapatid, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan takes three additional.! Subali'T, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila Tagalog: ang Dating (..., tulad ni Isaac, ay gayon din naman ngayon son by bondwoman... The time set by his father three additional approaches lesson to the flesh and.

Hollie Kane Wright Wikipedia, Ep School District, 1 Omani Riyal To Philippine Peso, England Currency To Dollar, Loganair Pilot Salary, Mv Arrow Aberdeen, Denmark Open Borders To Uk, The Witcher Ar Game Release Date, Rabada Fastest Ball, Southend United Fixtures 20/21, Heroku Console Log, 50 Pounds To Naira Black Market,